IP Country City ISP
176.108.75.207 Kazakhstan Petropavl Svyaz-INKOM-Servis i telekommunikatsii Ltd.
2.135.64.42 Kazakhstan Almaty JSC Kazakhtelecom
2.135.66.203 Kazakhstan Almaty JSC Kazakhtelecom